Juxtapoz Magazine: Hein Koh takes over Allouche Benias Gallery